Lõi củ ba kích cần được loại bỏ trong quá trình sơ chế

Cách rút lõi ba kích

Cách rút lõi ba kích